Klub "kroplaRH"

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

Przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej

strona główna
informacje
akcje wyjazdowe
akcje klubowe
facebook

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 19 STYCZNIA 2006r.

w sprawie równoważnej ilości składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych.

Na podstawie art. 6 ust.4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998r. Nr 117, poz. 756, z 2001r. Nr 126 poz. 1382 oraz z 2003r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się co następuje:

§ 1. Równoważonymi ilościami składników krwi odpowiadającymi jednemu litrowi oddanej krwi uprawniającymi do tytułu odznaki honorowej „Zasłużony honorowy Dawca Krwi” oraz umożliwiającymi otrzymanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” są:

1) 3 litry osocza;

2) 2 donacje krwinek płytkowych;

3) 0,5 donacji krwinek białych, pobranych przy użyciu seperatora komórkowego;

4) 2 jednostki krwinek czerwonych, pobranych przy użyciu seperatora komórkowego;


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Zdrowia: Zbigniew Religia

Uwaga !


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie §1 ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia 31 października 2005r sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220 poz. 1901).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1998r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych (Dz. U. Nr 124, poz.824).