Klub "kroplaRH"

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

Przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej

strona główna
informacje
akcje wyjazdowe
akcje klubowe
facebook

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2008 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz U. z nr 164 poz. 1027)

Art 20.8. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej,a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy również przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy.

Art. 43. 1. Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" i przedstawi legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 38 ust. 1, zaopatrzenie w leki objęte wykazami:

1) leków podstawowych i uzupełniających, o których mowa w art. 36 ust. 5 pkt 1,

2) leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów.

Art. 47c. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Załącznik do zarządzenia Nr 14/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2009r.


Zasady prowadzenia listy oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

5. Kwalifikacja według kategorii medycznych

Na listach oczekujących umieszczani są świadczeniobiorcy zaliczani do kategorii medycznych przypadek pilny oraz przypadek stabilny. Określona dla świadczeniobiorcy kategoria medyczna ma wpływ na termin realizacji świadczenia opieki zdrowotnej. Umieszczenie świadczeniobiorcy na liście oczekujących, z wyjątkiem świadczeniobiorcy znajdującego się w stanie nagłym oraz świadczeniobiorcy mającego prawo do korzystania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością (świadczeniobiorcy wymienieni w art w. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), następuje zgodnie z poniższymi kryteriami medycznymi opartymi na aktualnej wiedzy medycznej:

1) stanem zdrowia świadczeniobiorcy;
2) rokowaniami co do dalszego przebiegu choroby;
3) chorobami współistniejącymi mającymi wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie;
4) zagrożeniem wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.

Pomoc przy kwalifikacji świadczeniobiorców do kategorii medycznych stanowią wytyczne konsultantów krajowych, zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: Konieczne jest ustalenie przez świadczeniodawcę grup priorytetów przy kwalifikowaniu do odpowiednich kategorii medycznych. Priorytety powinny uwzględniać:

1) skierowania z adnotacją „Pilne” i „Cito”;
2) pogorszenie stanu zdrowia w trakcie oczekiwania na termin udzielenia świadczenia;
3) konieczność wykonania świadczenia, od którego uzależnione jest wykonanie innego, pilnego świadczenia;
4) rozpoznanie choroby wskazujące na konieczność pilnego wdrożenia leczenia lub wykonania badania diagnostycznego.

25 maj 2009 roku

Zgodnie załącznikiem do zarządzenia nr 14/2009/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. informacji, iż ˝na listach oczekujących nie mogą być umieszczani następujący świadczeniobiorcy: inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, a także świadczeniobiorcy posiadający tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu˝. (zgodnie art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 08 Nr 164, poz. 1027, ze zm.), czyli Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością i powinno byc respektowane przez zakłady opieki zdrowotnej. W przypadku nieprzestrzegania przez niektórych świadczeniodawców szczególnych uprawnień omawianej grupy osób należy interweniować u kierowników placówek ochrony zdrowia realizujących świadczenia.

Komunikat nr 20/2010 dla świadczeniodawców


– przypomnienie o obowiązku respektowania przez świadczeniodawców prawa osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Śląski OW NFZ przypomina o obowiązku respektowania przez świadczeniodawców zapisu art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2008 r., Dz. U. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), który stwierdza, że inwalidzi wojenni/wojskowi, kombatanci, świadczeniobiorcy posiadający tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Uprawnieniem tym nie zostały objęte odrębnie osoby represjonowane.

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest:

1. dla inwalidy wojennego/wojskowego - książka inwalidy wojennego/wojskowego wydawana przez organ rentowy (ZUS lub KRUS)
2. dla kombatanta – zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
3. dla "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"
legitymacja "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu".

Każdy świadczeniodawca, który zawarł umowę z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(z wyjątkiem podstawowej opieki zdrowotnej) jest zobowiązany do przyjęć osób uprawnionych poza rejestrem oczekujących, uwzględniając art. 20 ust. 8 ustawy o świadczeniach.