Klub "kroplaRH"

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

Przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej

strona główna
informacje
akcje wyjazdowe
akcje klubowe
facebook

REGULAMIN RAD HONOROWEGO KRWIODAWSTWA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

zatwierdzony uchwałą nr 43/2008 Krajowej Rady Reprezentantów PCK
z dnia 21 czerwca 2008 r.

I. CELE I ZADANIA RAD HONOROWEGO KRWIODAWSTWA PCK


1. Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, zwane dalej „radami HDK PCK” działają przy zarządach PCK, z wyjątkiem zarządów jednostek podstawowych, i tworzone są wg zasad określonych w niniejszym Regulaminie, zatwierdzonym przez Krajową Radę Reprezentantów Polskiego Czerwonego Krzyża.

2. Rady HDK PCK na szczeblu rejonowym mogą być tworzone przy tych zarządach rejonowych na terenie, których działa, co najmniej 4 Kluby Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, zwanych dalej Klubami HDK PCK.

3. Decyzję o tworzeniu rady podejmuje zarząd odpowiedniego szczebla i nadzoruje jej działanie.

4. Rady HDK PCK wybierane są przez konferencje, w których uczestniczą przedstawiciele - reprezentanci ruchu honorowego krwiodawstwa PCK.

5. Sposób i tryb wyborów do rad HDK PCK określają zasady wyborcze zatwierdzone na wniosek Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża.

6. W rejonach, w których działa mniej niż4 Kluby HDK PCK Zarządy Rejonowe PCK powołują Zespoły Programowe ds. honorowego krwiodawstwa PCK, zwane dalej Zespołami Programowymi. Członkowie zespołu winni być powoływani spośród krwiodawców. Przewodniczącemu Zespołu Programowego przysługuje prawo reprezentowania rejonu w Okręgowej Radzie HDK PCK, równoprawne z Przewodniczącym Rejonowej Rady HDK PCK.

7. Podstawowym celem działania Zespołu Programowego jest tworzenie warunków do rozwoju ruchu HDK PCK, zmierzających do utworzenia Rejonowej Rady HDK PCK oraz bieżąca realizacja zadań jak dla Rad HDK PCK wynikająca z niniejszego regulaminu.

8. Celem działania Rad HDK PCK jest:

a) popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa i zasad Czerwonego Krzyża,

b) rozwijanie hoonorowego krwiodawstwa,

c) prowadzenie pracy organizacyjno-promocyjnej na rzecz rozwoju różnorodnych form działalności zmierzającej do pozyskiwania honorowych dawców krwi,

d) wyrażanie opinii na temat działań, podejmowanych przez zarządy PCK, w sprawach związanych z honorowym krwiodawstwem,

e) integrowanie środowiska – honorowych dawców krwi w zakresie realizacji zadań statutowych i regulaminowych.

9. Rady HDK PCK realizują swoje działania poprzez:

a) prowadzenie różnych form działalności na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz dla pozyskiwania honorowych dawców krwi,

b) upowszechnianie sprawdzonych form i metod działania klubów HDK PCK oraz poszukiwanie i wdrażanie nowych,

c) prowadzenie działalności edukacyjno–oświatowej w środowisku młodzieżowym w zakresie upowszechniania znajomości zasad i idei honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża,

d) wspieranie, rozwijanie oraz inicjowanie różnych form działalności honorowych dawców krwi w realizacji celów i zadań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża,

e) wszechstronne współdziałanie z placówkami Publicznej Służby Krwi w zakresie organizacji i promocji honorowego krwiodawstwa,

f) współpracę z organami władzy państwowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, których cele statutowe nie są sprzeczne z zasadami Ruchu Czerwonokrzyskiego, w uzgodnieniu z zarządami PCK odpowiedniego szczebla organizacyjnego,

g) wdrażanie w życie wszelkich obowiązujących w Polskim Czerwonym Krzyżu, aktów prawnych dotyczących honorowego krwiodawstwa,

h) prowadzenie działalności szkoleniowo – instruktażowej z zakresu honorowego krwiodawstwa,

i) przedstawianie właściwemu zarządowi PCK uwag i wniosków do projektów nowelizowanych przepisów dotyczących honorowego krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża,

j) opiniowanie i przedstawianie konkretnych propozycji dotyczących honorowego krwiodawstwa,

k) przedstawianie i opiniowanie wniosków w sprawach odznaczeń państwowych i wyróżnień dla honorowych dawców krwi PCK,

l) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez krwiodawców i zarządy klubów honorowych dawców krwi PCK,

m) popularyzacje zasłużonych honorowych dawców krwi, propagatorów ruchu honorowego krwiodawstwa i najlepszych klubów HDK PCK w środkach masowego przekazu,

n) współpracę ze środkami masowego komunikowania w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża,

o) współorganizowanie z zarządami PCK obchodów: ,,Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK”, „Tygodnia PCK”, „Światowego Dnia Honorowego Krwiodawcy” oraz oraz ważnych dla Ruchu Czerwonokrzyskiego rocznic i jubileuszy.

p) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych w zakresie honorowego krwiodawstwa za aprobatą organów Polskiego Czerwonego Krzyża,

q) ustanawianie tytułów i godności honorowych, obowiązujących w Ruchu HDK PCK na terenie działania danej rady, po uzyskaniu zgody zarządu PCK odpowiedniego szczebla organizacyjnego.

II. ZASADY POWOŁYWANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA RAD HDK PCK


1. Władzami ruchu honorowego krwiodawstwa PCK są;

a) Konferencja Przedstawicieli Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK,

b) Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK,

c) Prezydium Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK.

2. Konferencja:

a) dokonuje oceny ustępującej Rady HDK PCK i podejmuje decyzję w sprawie absolutorium,

b) wytycza kierunki działalności programowej Rady HDK PCK, podejmując stosowne uchwały,

c) wybiera Radę HDK PCK określonego stopnia.

3. Rady HDK PCK poszczególnych stopni składają się:

a) Rejonowa Rada HDK z 7 – 15 osób,

b) Okręgowa Rada HDK z 9 – 17 osób,

c) Krajowa Rada HDK z 21 osób.

4. Kadencja Rad HDK PCK wszystkich stopni trwa 4 lata.

5. Rada HDK PCK:

a) nowo wybrana Rada na pierwszym posiedzeniu spośród członków wybiera przewodniczącego oraz Prezydium:

- Rady Rejonowej od 3 do 5 osób (w tym przewodniczący),
- Rady Okręgowej od 5 od 7 osób (w tym przewodniczący),
- Rady Krajowej od 5 do 9 osób (w tym przewodniczący).

b) opracowuje plany pracy,

c) przyjmuje sprawozdania prezydium z wykonania zadań,

d) odbywa posiedzenia stosownie do potrzeb, nie mniej niż 1 raz w roku.

6. Prezydium Rady HDK PCK:

a) opracowuje i realizuje „Plan Pracy Rady HDK PCK” oraz preliminarz budżetowy,

b) przygotowuje materiały na posiedzenie Rady,

c) zabiega o środki finansowe i rzeczowe na działalność,

d) wykonuje uchwały Konferencji i Rady HDK PCK,

e) wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego (Prezydium KR HDK 2 wiceprzewodniczących) i sekretarza rady,

f) powołuje stosownie do potrzeb komisje i zespoły programowe oraz sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad ich pracą,

g) rozpatruje sprawy bieżące pomiędzy posiedzeniami Rady HDK PCK oraz podejmuje stosowne decyzje, w zakresie kompetencji przez nią udzielonych,

h) inicjuje kierunki działań, poszukuje nowoczesnych metod i środków promocji hdk,

i) odbywa posiedzenia stosownie do potrzeb, nie mniej niż 4 razy w roku, j) reprezentuje Radę HDK PCK wobec organów PCK, a z ich upoważnienia również na zewnątrz,

k) Prezydium KR HDK PCK może powołać Sekretariat Prezydium KR HDK PCK w składzie: przewodniczący, 2 wiceprzewodniczących i sekretarz Rady, określa jego zadania i zakres kompetencji.

7. Jeżeli Rada HDK PCK nie realizuje zadań (nie funkcjonuje) zarząd PCK odpowiedniego szczebla może podjąć uchwałę o rozwiązaniu rady i ogłoszeniu nowych wyborów. W skład nowej rady nie mogą kandydować osoby, które nie wykazywały zaangażowania w dotychczasowej Radzie.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Konferencja, Rada HDK PCK oraz prezydium Rady HDK PCK podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Rada HDK PCK może wnioskować do zarządu PCK właściwego stopnia o uchylenie uchwały zarządu Klubu HDK PCK i uchwał rad HDK PCK niższego stopnia, w przypadkach określonych w Statucie PCK.

IV. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.


Jednocześnie traci moc regulamin zatwierdzony uchwałą nr 39/2001 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 9 czerwca 2001 r.