Klub "kroplaRH"

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

Przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej

strona główna
informacje
akcje wyjazdowe
akcje klubowe
facebook

STATUS HONOROWEGO DAWCY KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

1.Statusem Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, zwanym w dalszym ciągu “Statusem HDK” objęci są honorowi dawcy krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy w celu ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka podejmują niezbędne, bezinteresowne działania, zgodnie z podstawowymi zasadami Czerwonego Krzyża, stanowiące najpełniejsze potwierdzenie idei ludzkiego braterstwa.

2.Objęcie Statusem HDK osób, o których mowa w pkt.1 następuje, gdy osoby te oddają bezinteresownie krew lub jej składniki z własnej woli, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, czy to w formie pieniężnej, czy też w naturze, które mogłoby być uznane za ekwiwalent płatniczy.

3.Nie są uważane za wynagrodzenie: podawane napoje i posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników, badania lekarskie wykonywane u honorowego dawcy krwi w celu upewnienia się, że stan zdrowia pozwala mu na donację, opieka nad dawcą po oddaniu przez niego krwi lub jej składników, usprawiedliwienie ustawowych godzin nieobecności w pracy honorowego dawcy krwi bez utraty wynagrodzenia za te godziny, przedmioty o charakterze propagandowym wręczone honorowemu dawcy krwi, środki uzyskane z Funduszu Pomocy HDK PCK.

4.Przy oddawaniu i pobieraniu krwi i jej składników należy przestrzegać następujących zasad i reguł postępowania:
dobrowolność w oddawaniu krwi i jej składników bez wywierania na dawcę presji w jakiejkolwiek postaci, przekazywanie krwi biorcy winno odbywać się anonimowo, z wyjątkiem przypadków szczególnych.

5.Honorowy dawca krwi powinien: dbać o swój stan zdrowia oraz prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia wiedząc jakiemu celowi służy jego działalność i oddawanie krwi, wyróżniać się etyczno – moralną postawą, zasługującą na uznanie społeczne, być rzecznikiem idei Honorowego Krwiodawstwa i zasad działania Czerwonego Krzyża, co najmniej raz w roku bezinteresownie oddać swoją krew lub jej składniki na rzecz anonimowego biorcy, uprzedzać swego pracodawcę o terminie zamierzonego oddania krwi lub związanego z tym badania lekarskiego, informować lekarza przeprowadzającego badanie lekarskie przed pobieraniem krwi o wszelkich zauważonych u siebie ujemnych zmianach w stanie zdrowia oraz chorobach przebytych w okresie poprzedzającym oddawanie krwi, a także przyjmowanych lekach, przestrzegać przepisów dotyczących częstotliwości i ilości oddawania krwi i jej składników, w przypadku zrzeszenia się – przestrzegać postanowień “Regulaminu Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK”, przestrzegać postanowień niniejszego “Statusu”.

6.Honorowemu dawcy krwi przysługują uprawnienia gwarantowane stosownymi przepisami prawnymi: płatne, usprawiedliwione zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi – na czas i warunkach określonych odrębnymi przepisami, posiłek regeneracyjny w dniu oddania krwi, świadczenie zakładów opieki zdrowotnej i aptek poza kolejnością, bezpłatne leki zgodnie z obowiązującymi przepisami, zrzeszanie się w klubach HDK PCK na zasadach określonych e “Regulaminie Klubów HDK PCK”, możliwość otrzymania odznak i wyróżnień Polskiego Czerwonego Krzyża, możliwość otrzymania odznaczeń państwowych na warunkach określonych w “Zasadach wyróżniania i odznaczania honorowych dawców krwi PCK”.

7.Niniejszy Status HDK opracowany został na podstawie “Kodeksu Etycznego Honorowego Krwiodawstwa” aprobowanego przez XXIV Międzynarodową Konferencję Czerwonego Krzyża, która odbyła się w Manili w 1981 r oraz Oświadczenia w sprawie etyki ochotniczego – nieodpłatnego dawstwa krwi Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – Genewa sierpień 1990 r.

8. Status niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. Jednocześnie traci moc Status Honorowego Dawcy Krwi zatwierdzony Uchwałą nr 17/94 ......

Krajowa Rady Reprezentantów PCK z dnia 14 maja 1994 r.